https://jetshineusa.com/wp-content/uploads/2020/05/index.html

https://www.akademie-rotenfels.de/media/fluch-der-karibik/index.html

http://library.lntu.edu.ua/images/sampledata/parks/index.html

https://www.saintmarkorlando.org/SpryAssets/SpryAssets/index.html

Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK I – DE VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

Artikel 1 Overdracht en uitrusting sloep
Bij de aanvang van de huurperiode draagt Sloepverhuur Zwartsluis de sloep over aan de huurder. Sloepverhuur Zwartsluis draagt er zorg voor dat de sloep in goede staat en schoon verkeert, en voorzien is van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.

Artikel 2 Verzekeringen
Sloepverhuur Zwartsluis is verplicht de sloep ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen Sloepverhuur Zwartsluis en huurder overeengekomen vaargebied.

HOOFDSTUK II – DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

Artikel 3 Minimum leeftijd huurder De minimum leeftijd van huurder 21 jaar. Legitimatie door middel van een paspoort of rijbewijs is verplicht.

Artikel 4 Inventaris & conditielijst
De huurder is verplicht de inventaris- en conditielijst te controleren. Indien de conditie en/of inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventaris- en/of condities lijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de huurder hiervan, voor afvaart, de verhuurder in kennis te stellen.

Artikel 5 Gebruik sloep
De huurder gebruikt de sloep als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De huurder mag geen veranderingen in de sloep aanbrengen. De huurder mag de sloep niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Niet-nakoming kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.

Artikel 6 Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan. De toeslag voor huisdieren staat vermeld in de prijslijst.

Artikel 7 Inlevering sloep einde huurperiode
Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder de sloep bezemschoon over aan Sloepverhuur Zwartsluis op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft. Indien sloep niet op afgesproken plaats wordt ingeleverd wordt per uur ophaalkosten 40 euro berekend.

Artikel 8 Schade, pech onderweg & reparaties
De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan Sloepverhuur Zwartsluis mededelen. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van Sloepverhuur Zwartsluis. Indien een schadevergoeding gerechtvaardigd is zal deze maximaal bestaan uit een restitutie van de tijd die verloren gegaan is als gevolg van de storing waardoor de sloep niet meer te gebruiken is, waarbij storingen welke korter hebben geduurd dan 4 uur nadat de melding bij ons binnen gekomen is niet worden vergoed. De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van Sloepverhuur Zwartsluis. Sloepverhuur Zwartsluis betaalt de huurder de reparatiekosten — mits de schade niet is veroorzaakt door huurder – terug als gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd.

Artikel 9 Verlate terugkeer.
Bij een verlate terugkeer berekend Sloepverhuur Zwartsluis een bedrag van € 40,00 voor ieder verlaat uur in rekening.

 

HOOFDSTUK III – PRIJZEN, BORG EN EIGEN RISICO

Artikel 10 Prijs & overige kosten
De prijs van de huurperiode wordt bepaald door 1e dag huur. De prijzen zijn inclusief brandstof . Overige kosten die direct verband houden met het gebruik van de sloep zoals haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 11 Betaling huursom, borg en eigen risico. 50% van de reissom dient binnen 7 dagen na reservering op onze rekening te zijn bijgeschreven. Het restant plus de borg dient uiterlijk 4 weken voor aanvang huur op onze rekening te zijn bijgeschreven. De borg wordt binnen 1 week na het einde van de huurperiode weer gerestitueerd mits het schip zonder schade wordt teruggebracht. Indien u de borg contant betaald, wordt de borg direct aan het einde van de huurperiode terugbetaald. Schade aan het schip of aan de inventaris wordt met de borg verrekend. Het eigen risico is gelijk de borg met uitzondering als er sprake is van een wanprestatie door huurder.

HOOFDSTUK IV – AANSPRAKELIJKHEID, VERZUIM EN WANPRESTATIE

ARTIKEL 12 Aanprakelijkheid
De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van de sloep, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij de sloep onder zich heeft. Indien de huurder de sloep tijdens de huurperiode tijdelijk onbeheerd achterlaat dient hij de sloep af te meren met de bij de sloep behorende ketting en slot. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 1 bedoelde verzekering in geval hij de sloep gebruikt in het niet tussen hem en de verhuurder overeengekomen vaargebied.

ARTIKEL 13
Ontbinding van huurovereenkomst Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen. De huurder heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de verhuurder laatstgenoemde niet kan worden toegerekend. Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.

ARTIKEL 14
Reparatiekosten als gevolg van wanprestatie Indien de sloep door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder de sloep in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

ARTIKEL 15
Verzuim Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huur niet voldoet, dan wel zijn verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst niet nakomt gerekend vanaf de datum dat de verhuurder hem terzake schriftelijk in gebreke heeft gesteld, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Sloepverhuur Zwartsluis kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst voor ontbonden houden en de sloep onmiddellijk tot zich nemen. Ingeval de huurder met betaling in verzuim is, is Sloepverhuur Zwartsluis gerechtigd rente van 8% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

HOOFDSTUK V – ANNULERING ARTIKEL

16 Annuleringskosten
Indien de huurder de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis stellen. In geval van annulering, is de huurder aan de verhuurder de onderstaande annuleringskosten (met een minimum van 50 euro) verschuldigd: – 25% van de huursom bij annulering tot drie maanden vóór de aanvang van de huur; – 50% van de huursom bij annulering tot twee maanden vóór de aanvang van de huur; – 75% van de huursom bij annulering tot één maand vóór de aanvang van de huur; – 100% van de huursom bij annulering binnen één maand vóór de aanvang van de huur dan wel op de ingangsdatum van de huurperiode, In geval van annulering door de huurder kan hij de verhuurder om indeplaatsstelling van een derde verzoeken tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang huurperiode. Voor indeplaatsstelling wordt naast de huursom 25 euro administratiekosten berekend.

HOOFDSTUK VI — KLACHTEN EN GESCHILLEN ARTIKEL

17 Klachten
Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen binnen 24 uur gemeld te worden bij Sloepverhuur Zwartsluis. Klachten worden uitsluitend door Sloepverhuur Zwartsluis in behandeling genomen mits de klacht eerst tijdens de huurperiode binnen 24 uur na ontstaan klacht aan de verhuurder is voorgelegd, en ten tweede uiterlijk binnen één maand na afloop van huurperiode, schriftelijk bij de verhuurder aanhangig heeft gemaakt, met duidelijke omschrijving van het geschil en de eis.

ARTIKEL 18 Nederlands recht van toepassing
Op alle geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de huurder en Sloepverhuur Zwartsluis over de totstandkoming of uitvoering van de huurovereenkomst , waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de huurder als door Sloepverhuur Zwartsluis worden voorgelegd aan de rechtbank te Zwolle.

HOOFDSTUK VII – AFWIJKINGEN EN WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN ARTIKEL

19 Individuele afwijkingen
Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Copyright 2024 | Sloepverhuur Zwartsluis | Algemene voorwaarden | Privacy